//

Dzisiaj jest czwartek
25 lipca 2024
.
Temperatura powietrza
22.06 °C

.
Gości na portalu: 13
.
Polecamy
Ulica Zduny w Wyrzysku już gotowa
Nadchodz ce wydarzenia
Nasze filmy
   Wyrzysk/Ruda, dodano: 2019-11-23, godz.18:45

Czy w Rudzie powstanie biogazownia?

W związku z planami budowy biogazowni na terenie Gminy Wyrzysk w środę, 13 listopada br. Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska wraz z swoim zastępcą i radnymi Rady Miejskiej w Wyrzysku udali się z wizytą do Złocieńca. Wyjazd został zorganizowany w celu obejrzenia obecnie funkcjonujących na terenie Gminy Złocieniec elektrociepłowni na biogaz, których inwestorem jest PGB Energetyka 20 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wspomniana firma planuje budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 7/41 w obrębie Bagdadu.


Wniosek dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej wpłynął do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 3 października 2017 roku.
- Po złożeniu przez Inwestora ostatecznych uzupełnień dokumentacji, wystąpiłam do organów opiniujących o wskazanie czy dla powyższego przedsięwzięcia wymagane jest opracowanie raportu oceniającego wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko - informuje Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, kontynuując: - Wszystkie organy opiniujące zajęły stanowisko w powyższej sprawie. Trzy organy na cztery stwierdziły potrzebę opracowania ww. raportu. Raport został opracowany i złożony w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku w dniu 28 marca 2018 roku. Po złożeniu przez inwestora uzupełnień do raportu, przesłałam raport do uzgodnienia oraz umożliwiłam społeczeństwu wnoszenie uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynął protest mieszkańców Gminy Wyrzysk.

Mieszkańcy jednoznacznie zaznaczyli, iż nie wyrażają i nigdy nie wyrażą zgody na realizacje wspomnianej inwestycji. W proteście podnieśli między innymi kwestie tego, że realizacja inwestycji będzie miała niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców okolicznych miejscowości, a w szczególności miejscowości Ruda i Bagdad, poprzez wydobywające się przykre odoranty, zanieczyszczenie środowiska, transport substratów do procesów technologicznych, a także postępowanie z odpadem w postaci pofermentu, a realizacja inwestycji będzie miała wpływ na otaczającą florę i faunę, pobliską rzekę Orla, a także zakłóci istniejący ekosystem. Przeciwnicy budowy podkreślali, że obecnie istniejąca droga dojazdowa do działki, na której planuje się budowę jest w złym stanie technicznym i dociążenie jej znacznym ruchem samochodów do zakładu spowoduje jej całkowite zniszczenie, a transport substratów do elektrociepłowni wiązał się będzie z emisją substancji złowonnych do otoczenia lub ewentualnymi wyciekami z pojazdów. Podkreślano również, że będzie istniało zagrożenie wybuchu magazynowanego biogazu.

- Protest został przekazany inwestorowi oraz organom opiniującym. Po wysłuchaniu mieszkańców oraz rozmowie z inwestorem złożony raport został wycofany, a w ramach wyjaśnienia niepewności co do realizacji inwestycji, inwestor zorganizował spotkanie z mieszkańcami Gminy Wyrzysk. Po spotkaniu został opracowany kolejny raport, który jako projekt został złożony w Urzędzie do analizy. Następnie przesłałam go do analizy mieszkańcom miejscowości Ruda, którzy nie wnieśli uwag co do projektu raportu - wyjaśnia burmistrz Bogusława Jagodzińska.


Ostateczną wersję raportu, inwestor złożył w Urzędzie Miejskim w dniu 23 sierpnia 2019 roku, który ponownie został przesłany do uzgodnień.

Bogusława Jagodzińska dodaje: - Niezwłocznie po przesłaniu raportu do uzgodnień umożliwiłam społeczeństwu zapoznanie się z zebraną w postępowaniu dokumentacją oraz poinformowałam o możliwości składania uwag i wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 31 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynął nowy protest mieszkańców Gminy Wyrzysk, którzy ponownie wskazali, iż nie wyrażają i nigdy nie wyrażą zgody na realizacje przedmiotowej inwestycji. W tym proteście oprócz kwestii zawartych w poprzednim podkreślają m.in.: - Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje trwałe zniszczenie siedlisk i osobników chronionych roślin takich, jak rokietnik pospolity, widłoząb kędzierzawy czy kocanki piaskowe. Ponadto spowoduje zniszczenie siedlisk zwierząt, w tym winniczka oraz padalca, a także przemieszczenie ww. osobników. Na takie barbarzyńskie działanie nie było i nie będzie naszej zgody. Ponadto na terenie inwestycji i w pobliskim jej sąsiedztwie żerują oraz występują gatunki chronione, takie jak np. bogatka, dudek, dymówka, gawron, kruk, kukułka, pięgża, rudzik, sierpówka, sroka, śpiewak czy wilga.

W proteście mieszkańców czytamy także: - Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wyniku spalania biogazu, który zostanie wytworzony na terenie elektrociepłowni w drodze mokrej fermentacji metanowej surowców rolniczych, obornika, pomiotu, gnojowicy oraz odpadów biodegradowalnych. W związku z powyższym nie mamy pewności czy przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem robactwa oraz gryzoni np. szczurów, które będę przedostawały się na okoliczne tereny. Obawiamy się także zagrożenia biologicznego wynikającego z magazynowania na terenie przedsięwzięcia znacznych ilości surowców służących do produkcji biogazu oraz powstałego w procesie wytwarzania biogazu pofermentu.

Protestujący nadmieniają również, że planowana inwestycja będzie znajdować się w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i będzie mieć wpływ na obniżenie wartości nieruchomości, w szczególności w miejscowościach Ruda i Bagdad.

- Uważamy, że Burmistrz Wyrzyska powinien dokonać należytej oceny aspektu ekonomicznego planowanego przedsięwzięcia – korzyści osiągnie inwestor, a straty materialne poniosą okoliczni mieszkańcy - podkreślają autorzy protestu, dodając: - Zgodnie z wiedzą, którą opieramy na funkcjonowaniu innych elektrociepłowni na biogaz bez najmniejszych wątpliwości można powiedzieć, że nasze obawy są w pełni zasadne. Biogazownia będzie śmierdzieć, bo te biogazownie, które powstawały w Polsce śmierdziały.

- Liczymy, że Burmistrz Wyrzyska piastujący swój urząd dzięki naszej woli, wyborców i równocześnie mieszkańców gminy Wyrzysk podejmie właściwą decyzję dla naszej społeczności. Jedyną dla nas akceptowalną decyzją jest kategoryczny i bezwzględny brak zgody na przedsięwzięcie polegające na budowie „Elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Wyrzysk” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 7/41 obręb Bagdad, a także jakiejkolwiek innej elektrociepłowni na biogaz na terenie gminy Wyrzysk - podsumowują w swoim piśmie protestujący.

Warto podkreślić, że Burmistrz Wyrzyska ma obowiązek analizy każdego złożonego wniosku dotyczącego inwestycji, jednak po uzyskaniu pozytywnej oceny od wszystkich organów opiniujących, poza kilkoma wyjątkami, nie może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Takimi przesłankami może być np. niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony lub gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym.

O dalszych losach planowanej inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Foto: facebook Bogusławy Jagodzińskiej   

Powrót do strony głównej    
Poniższe treści nie są oficjalnym stanowiskiem redakcji.
Wpisy przedstawiają opinie zamieszczone przez czytelników portalu.